ยินดีต้อนรับสู่บล็อกการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2554

คำนำ

                เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู (รหัสวิชา PC 54504) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และเป็นผู้มีความสามารถมีทักษะในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปศึกษาค้นคว้าประยุกต์ใช้ และพัฒนาตนเองทั้งทางด้านการเรียนการสอน และการดำเนินชีวิตได้
                เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู แบ่งออกเป็น 8 หน่วย ในแต่ละหน่วยจะมีแผนบริหารการสอนประจำหน่วย และคำถามท้ายหน่วยการเรียน
                หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไม่มากก็น้อย
                                                                                                                                                                                คณะผู้จัดทำ
ประวัติคอมพิวเตอร์


ประวัติคอมพิวเตอร์
ENIAC
ประวัติคอมพิวเตอร์
EDVAC
ประวัติคอมพิวเตอร์
EDSAC
ประวัติคอมพิวเตอร์
UNIVAC
 ประวัติคอมพิวเตอร์ตามยุคของคอมพิวเตอร์(Computer generations) โดยแบ่งตามเทคโนโลยีของตัวเครื่องและเทคโนโลยีการเก็บข้อมูล ก็สามารถจะจัดแบ่งตามวิวัฒนาการได้ 4 ยุคด้วยกัน คือ     ยุคแรกเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีของหลอดสูญญากาศ และการเก็บข้อมูลเป็นแบบบัตรเจาะรู     ยุคที่สอง เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีของทรานซิสเตอร์ และการเก็บข้อมูลเป็นแบบเทป ลักษณะเป็นกรรมวิธีตามลำดับ(Sequential Processing)     ยุคที่สาม เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีของไอซี(integrated circuit, IC) และการเก็บข้อมูลเป็นแบบจานแม่เหล็ก ลักษณะเป็นการทำงานหลายโปรแกรมพร้อมกัน (Multiprogramming) และออนไลน์(on-line)     ยุคที่สี่ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีของวงจรรวมขนาดใหญ่ (Large-scale integration, LSI) ของวรจรไฟฟ้า ผลงานจากเทคโนโลยีนี้คือ ไมโครโปรเซสเซอร์ (microprocessor ) กล่าวได้ว่าเป็น "Computer on a chip" ในยุคนี้      จะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการจากอดีตถึงปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาต่อๆ กันมาอย่างรวดเร็วทำให้วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจกล่าวได้อีกว่าโลกของวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้นมี การเคลื่อนไหวเสมอ(dynamics) แต่การรพัฒนาดังกล่าวกลับไม่ค่อยยืดหยุ่น(rigid)มากนัก เพราะหากเกิดความผิดพลาด ในกลไกเพียงเล็กน้อย บางครั้งก็อาจเป็นบ่อเกิดปัญหาที่ใหญ่โตมหาศาลได้ นอกจากนี้การพัฒนาคอมพิวเตอร์ยังนับได้ว่าเป็นโลกที่ควบคุมไม่ได้ หรือสามารถจัดการได้น้อย กล่าวคือ ทันทีที่คอมพิวเตอร์ทำงานด้วยโปรแกรม เครื่องก็ปฏิบัติงานไปตามโปรแกรมด้วยตนเอง และขณะที่เครื่องทำงานอยู่นั้นมนุษย์จะไม่สามารถควบคุมได้